Vedtægter

Foreningens vedtægter


 

 

Vedtægter for Stubberup Grundejerforening

 

Som vedtaget på den ordinære Generalforsamling d. 20/2 1978.

Revideret ved ekstraordinær generalforsamling d. 27/4 2000.

Revideret ved ekstraordinær generalforsamling d. 20/3 2012.

 

§1.

Foreningens navn er ”Stubberup Grundejerforening”.

 

Forpligtet og berettiget til at være medlem er ejere af følgende:

Matr.nr. 3-b til e, 29 parceller udstykket fra matr.nr. 1-g, samt 15 parceller udstykket fra matr.nr. 1-d, alle Stubberup by, Borup Sogn

 

Som medlemmer kan endvidere optages alle ejere af øvrige parceller beliggende i Stubberup.

 


§2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i medlemmernes egenskab af grundejere.

 

 

§3.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer som medlem.

Såvel sælger som køber hæfter for evt. restance til foreningen.

 

Ejerskifte skal straks anmeldes til bestyrelsen.

Nye medlemmer betaler indskud på kr. 500.

Indskuddets størrelse kan ændres med simpelt flertal ved generalforsamlingsbeslutning.

 

 

§4.

Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen for det kommende år. Kontingentet betales helårligt og forfalder d. 1/5. Er kontingentet ikke erlagt senest 10 dage efter påkrav, kan kassereren lade beløbet gå til retslig inkasso gennem advokat. Omkostninger v. påkrav/rykker pålignes med kr. 100.

 

Herudover vil der blive pålignet medlemmerne i husstande på Engdraget og Krogvej bidrag til vejanlæg, vejvedligeholdelse, anlæg til afledning af regnvand og kloakanlæg samt andre fælles anlæg og foranstaltninger, herunder snerydning, i det om fang generalforsamlingen bestemmer det. Disse bidrag administreres særskilt og benævnes ”Vejlauget”.

 

Kun medlemmer fra Engdraget og Krogvej har stemmeret på generalforsamlingen vedrørende anliggender i forbindelse med ”Vejlauget”.

 

 

§5.

Såfremt veje, anlæg, forsyningsledninger og lignende opbrydes eller beskadiges ved grundarbejde eller andre foranstaltninger, som er grundejerforeningen uvedkom-mende, er vedkommende ejer pligtig til straks at foranledige det beskadigede sat i behørig stand igen for egen regning. Skulle vedkommende ejer undlade at istandsætte på tilbørlig måde inden en af grundejerforeningen fastsat frist, kan reparationer udføres af grundejerforeningen for vedkommende ejers regning, og foreningen har i så fald som rette sagsøger regres overfor pgl. ejer.

 

 

§6.

Enhver grundejer har pligt til at holde sin grund fri for flyvende ukrudt. Forsømmes dette, har bestyrelsen ret til at lade rensning fortage for grundejerens regning.

 

 

§7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den indkaldes med minimum 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside - www.gf-stubberup.dk samt ved e-mail til hver enkelt husstand, på den e-mailadresse som husstanden har oplyst til foreningen. Dagsordnen skal fremgå af indkaldelsen. Intet forslag kan vedtages, der ikke har været angivet på dagsordenen. På generalforsamlingen har hvert medlem to stemmer pr. parcel. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt.

 

 

§8.

Alle valg og almindelig foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ekstraordinære dispositioner, dvs. sager af større økonomisk rækkevidde samt væsentlige ændringer vedrørende de fælles anlæg, kræver dog kvalificeret flertal som ved vedtægtsændringer.

 

Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når blot et medlem kræver dette. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

 

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 2 måneder og med mindst 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 stemmer for forslaget. Kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingentet eller andre ydelser til fore-ningen, har ret til at deltage i forhandlingerne og afgive stemme.

 

 

§9.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar med følgende dagsorden:

1)    Valg af dirigent.

2)    Formandens beretning om foreningsvirksomheden i det forløbne år.

3)    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4)    Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

5)    Forslag fra medlemmerne.

6)    Valg i henhold til vedtægterne.

7)    Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne – til behandling under pkt. 5 – må være formanden i hænde senest d. 15. januar.

 

 

§10.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendig, eller senest 3 uger efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsordenen har indgivet skriftlig begæring herom.

 

 

 

 

 

§11.

 

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til formand, næstformand, kasserer og sekretær m.v. Der vælges endvidere to suppleanter til bestyrelsen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

 

§12.

 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og fører protokol over sine forhandlinger.

 

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Dispositioner af større rækkevidde skal forelægges generalforsamlingen til beslutning.

 

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Hvervene som bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Der kan dog tillægges bestyrelsesmedlemmerne kompensation for dokumentérbare ekstraudgifter i forbindelse med deres hverv.

 

Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes fornødent.

 

 

§13.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Alle bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens.

 

 

§14.

Kassereren modtager grundejerforeningens indtægter. Foreningens midler hensættes på bank- eller girokonto, hvor midlerne kun kan hæves af formanden eller næstformanden og kassereren i forening. Den kontante kasse-beholdning må normalt ikke overstige kr. 2000.-

 

 

 

§15.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for omhyggelig regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse. Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. En revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

 

----------- o ----------