Historie

Grundejerforeningen Stubberup vil gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til Stubberup, og fortælle lidt om grundejerforeningens og udstykningens historie.

Landsbyen Stubberup er beliggende ca. 20 km syd for Roskilde mellem mark og skov.


Byggeområdet i Stubberup blev stadfæstet af boligministeriet d. 28. februar 1964. Området er udlagt til boligbebyggelse, idet der kun må opføres fritliggende parcelhuse med indtil 2 lejligheder samt – efter særlig tilladelse fra sognerådet – dobbelthuse og række- , kædehuse og lign. til bolig for en familie.

De godkendte udstykningsplaner omfatter 16 grunde fra matr. nr 1-d, 30 grunde fra matr. nr 1-g og 4 grunde fra matr.nr. 3 samt endvidere matr.nr nre.1-s,1-t, 1-u, 1-x, 1-y,1-z og 1-æ.


Det tog imidlertid flere år før byggemodningen blev gennemført, og mange af de oprindelige pionerer nåede aldrig at bebygge grundene. Byggeriet tog først rigtigt fart i 70’erne.


Fællesarealet:

På grundejerforeningens generalforsamling i februar 1970 blev det besluttet at erhverve matr.nr. 1-c, der var udbudt til salg. Formålet var at sikre et frit område til fælles benyttelse mellem bebyggelsen og skoven.

I 1981/82 etableredes en sti fra Engdraget til fællesarealet.


Gennem tiderne har der været talt meget for og imod en udnyttelse af fællesarealet, og resultatet er blevet en beplantning ved busstoppestedet, opstilling af bænke samt etablering af en fodboldsbane, bålplads og stier. Af sikkerhedsmæssige årsager har foreningen opsat en redningspost samt et hegn omkring mosen, der støder op til fællesarealet.


Medlemmerne kan frit fiske i denne mose, der tilhører foreningen og frit benytte fællesarealet, - dog skal der til et mere intensivt brug indhentes tilladelse hos generalforsamlingen.

Dersom man ønsker at fiske i ”den store mose” beliggende nord for Engdraget, må man indløse fisketegn i den sportsfiskeforening, der har fiskerettighederne.


Vejbelysning:

Grundejerforeningens medlemmer har ikke ønsket at etablere en egentlig vejbelysning, men har besluttet at opfordre beboerne til at holde lamper ved indkørslerne tændte i de mørke måneder frem til kl. 21.30.


Snerydning:

Lammestrupvej er offentlig vej og ryddes derfor ved kommunal foranstalning. For de private veje, Engdraget og Krogvej, har grundejerforeningen indgået aftale om snerydning, men medlemmerne er selv ansvarlige for grusning mv. Foran deres ejendom.


Haveaffald/affald:

Grene og lignende fra haven kan lægges på foreningens bålplads i en periode på ca. 14 dage op til en afbrænding. Den nøjagtige dato for tilførsel af grenaffald vil blive skriftligt meddelt medlemmerne.


Storskrald og haveaffald kan efter aftale med kommunen, etableres afhentet ved bopælen i overensstemmelse med de retningslinjer kommunen udsender. De enkelte medlemmer kan ved selvtransport desuden aflevere storskrald og haveaffald på kommunen omlasteplads ved Bjæverskov.


Grundejerforeningens arrangementer:

Normalt holdes følgende arrangementer i Grundejerforeningen Stubberup:- Ordinær generalforsamling i februar måned.

- Tøndeslagning på fællesarealet fastelavnssøndag

- Sct. Hans fest på fællesarealet